Statut Fundacji


Statut Fundacji jest oficjalnym dokumentem Fundacji im. św. Brata Alberta w Calgary zatwierdzonym przez władze kanadyjskie.


STATUT FUNDACJI IM.ŚW. BRATA ALBERTA W CALGARY  (Luty 1995)

SPIS TREŚCI:

PREAMBUŁA

I. CEL I FORMY DZIAŁANIA
II. CZŁONKOSTWO
III. WŁADZE FUNDACJI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Walny Zjazd
 3. Zarząd Fundacji
 4. Obowiązki członków Fundacji
 5. Komisja Rewizyjna

IV. KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY
V. FINANSE FUNDACJI

 1. Zasady gospodarowania funduszami
 2. Struktura dochodów i wydatków
 3. Definicje

VI. ORDYNACJA WYBORCZA
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


PREAMBUŁA

Fundacja im. św. Brata Alberta, zwana dalej Fundacją jest niezależną organizacją charytatywną zarejestrowaną dnia 15 czerwca 1990 roku pod angielską nazwą : Relief Foundation for Poland.

Siedziba Fundacji jest w Calgary (Alberta, Kanada). Fundacja może tworzyć lokalne oddziały w innych miastach Kanady, działające zgodnie z niniejszym statutem.

Inspiracją powstania Fundacji były sygnały o drastycznym rozszerzeniu się ubóstwa w Polsce, na początku 1990 roku. Przyjęcie za patrona św. Brata Alberta oddaje nadrzędną ideę pomocy potrzebującym w ludzkim odruchu miłości i solidarności.

ROZDZIAŁ I. CEL I FORMY DZIAŁANIA

Par. 1. Celem Fundacji jest pomoc materialna najbardziej potrzebującym w Polsce.

Par. 2. Cel Fundacja realizuje poprzez:

 • Organizowanie zbiórek pieniędzy
 • Dysponowanie majątkiem Fundacji pochodzącycm z darowizn, spadków i innych specjalnych donacji
 • Rozwijanie akcji sponsorstwa rodzin w środowisku polskim i kanadyjskim w Calgary i innych miastach
 • Organizowanie akcji dochodowych
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, celem uwrażliwienia jej odbiorców na sytuację w Polsce oraz propagowanie idei pomocy.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z ośrodkami charytatywnymi Polsce, z którymi Fundacja współpracuje celem uzyskiwania informacji o wykorzystaniu przesyłanych funduszy oraz aktualnych potrzebach.
 • Podejmowanie innych form pomocy stosownie do wyłaniajacych się potrzeb w Polsce i finansowych możliwości Fundacji.

ROZDZIAŁ II. CZŁONKOSTWO

Par.1. Członkiem Fundacji jest każda osoba wspierajaca organizację finansowo lub włączająca się do akcji Fundacji

Par.2. Członek Fundacji:

 • Troszczy się o dobre imię Fundacji
 • Przestrzega zasad Statutu
 • Rozpowszechnia akcje Fundacji oraz idee pomocy

Par.3. Każdy członek Fundacji posiada prawo:

 • Wybierania i kandydowania do władz Fundacji zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w Ordynacji Wyborczej
 • Zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego
 • Zgłaszania propozycji programowych, zmian statutowych, uwag co do działania Zarządu, etc. na Walnych Zjazdach

Par. 4. Lista członków Fundacji jest uaktualniana w każdym roku kalendarzowym.

ROZDZIAŁ III. WŁADZE FUNDACJI

Art.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1. Władzami Fundacji są:

 • Walny Zjazd
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Art. 2. WALNY ZJAZD

Par.1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Fundacji

Par.2. Walny Zjazd stanowi zgromadzenie członków Fundacji

Par.3. Członkowie spoza Calgary mogą reprezentować max. 5 innych członków spoza Calgary, którzy pisemnie przekazali im prawo głosu.

Par. 4. Uczestnik Zjazdu może reprezentować nie więcej niz jedną osobę z Calgary, która przekazała pisemne upoważnienie do głosowania.

Par. 5. Do uznania ważności Walnego Zjazdu wymagana jest obecność co najmniej 1/3 zarejestrowanych członków Fundacji.

Par. 6. Walny Zjazd może być

 • Zwyczajny
 • Nadzwyczajny

Par. 7. Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Fundacji raz w roku w drugim kwartale roku kalendarzowego. Wysłanie zawiadomień powinno nastapić nie później niż 4 tygodnie przed datą Zjazdu

Par.8. Do Zwyczajnego Walnego Zjazdu należy

 • Uchwalanie program działania Fundacji
 • Stawiania rocznych celów finansowych
 • Dokonywanie zmian lub uzupełnień Statutu
 • Honorowanie osób zasłużonych dla Fundacji
 • Rozpatrywanie wniosków, propozycji i wszelkich spraw zgłoszonych przez Zarząd lub uczestników Zjazdu.
 • Wybór zarządu (co dwa lata)

Par. 9. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany na wniosek:

 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 • ¼ ogólnej liczby członków po pisemnym przedstawieniu celu i program zebrania

Par. 10. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być ogłoszony w terminie do 2 tygodni od otrzymania wniosku   (Par.3.). Zjazd powinien się odbyć w terminie 2-4 tygodni od ogłoszenia daty.

Par.11. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (Zjazdu) są sprawy zgłoszone w programie przez wnioskodawcę. Program powinien zostać wysłany wraz z zawiadomieniem.

Art. 3. ZARZĄD FUNDACJI

Par. 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnych Zjazdów.

Par. 2. Do Zarządu Fundacji należy:

 • Typowanie ośrodków oraz rozdział pomocy
 • Prowadzenie działalności informacyjnej
 • Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zjazdów
 • Rozpatrywanie spraw członkowskich
 • Gospodarowanie majątkiem i funduszami Fundacji
 • Organizowanie akcji dochodowych
 • Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami charytatywnymi w Polsce i z agentami Fundacji
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych
 • Podejmowanie innych form pomocy zgodnych z celami Fundacji w odpowiedzi na aktualne potrzeby w Polsce

Par.3. Zarząd Fundacji składa się z 9 osób:

 • Przewodniczacego
 • Vice przewodniczacego
 • Skarbnika
 • 2 Sekretarzy (j. polski I j. angielski)
 • byłego przewodniczącego
 • 3 lub 4 członków (patrz Par. 4. I 5.)

Par. 4. W przypadku rezygnacji byłego przewodniczącego z udziału w Zarządzie

 • Miejsce byłego przewodniczącego zajmuje były Vice-przewodniczący
 • W przypadku gdy były vice-przewodniczący wybrany został na nowego przewodniczacego, miejsce byłego przewodniczącego zajmuje dodatkowy członek Zarządu

Par. 5. W przypadku powtórnego wyboru przewodniczacego , do Zarzadu wchodzi 4 członków bez teki.

Par. 6. Zarząd może dokooptować nowych członków w przypadku:

 • Rezygnacji lub zawieszenia członka Zarządu
 • Potrzeby zwiększenia liczby członków wynikającej z czasowego “urlopu” (choroba, kilkumiesięczny wyjazd, itp.) członka Zarządu.

Par. 7. Członek Zarządu jest odpowiedzialny przed przewodniczącym i Zarządem za wykonywanie swoich obowiązków i może być uchwałą Zarzadu zawieszony w pełnieniu swojej funkcji

Par. 8. W przypadku ustapienia przewodniczacego , jego funkcje przejmuje automatycznie vice-przewodniczący. Zarząd wybiera nowego vice-przewodniczącego i dokooptowuje nowego członka.

Par. 9. Zarząd podejmuje decyzje kolektywnie poprzez consensus. W przypadku różnicy stanowisk, rozstrzyga głosowanie zwykłą większością głosów. Wynik głosowania jest prawomocny o ile jest obecnych 7 członków Zarządu.

Par. 10. Agenci w Polsce są lokalnymi przedstawicielami Fundacji, zobowiązanymi umową pisemną do:

 • Zbierania informacji o najbardziej potrzebujących rodzinach i ośrodkach i przekazywaniu ich Fundacji
 • Przekazywanie funduszy w imieniu Fundacji i udzielania pomocy najbardziej potrzebującym
 • Prowadzenia księgowości
 • Przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych

Art. 4. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

Par. 1. Przewodniczacy Zarządu

 • Reprezentuje Fundację na zewnątrz
 • Kieruje działalnością Zarządu
 • Zatwierdza wszelkie informacje o Fundacji wychodzące na zewnątrz w ramach działalności informacyjnej
 • Podpisuje pisma wychodzące i dokumenty finansowe
 • Dysponuje kasą awaryjną
 • Przewodniczy zebraniom Zarządu
 • Może delegować niektóre z powyższych funkcji vice-przewodniczącemu lub innym członkom Zarządu

Par. 2. Vice-przewodniczacy zastępuje Przewodniczacego w razie jego nieobecności i jest odpowiedzialny za zadania mu oddelegowane.

Par. 3. Skarbnik

 • Prowadzi sprawy finansowe Fundacji i odpowiada za zgodność kasy z księgami i innymi dokumentami
 • Sporządza miesięczne zestawienia wpływów i wydatków i przedstawia je w formie ustnej i pisemnej na zebraniach Zarządu
 • Prowadzi kartotekę członków organizacji
 • Podpisuje (obok przewodniczącego lub osoby upoważnionej) czeki, money orders oraz inne dokumenty finansowe.
 • Na wniosek członka Zarządu – poparty przez Przewodniczącego-wypłaca zaliczki na bieżące wydatki.
 • Przygotowuje sprawozdania finansowe na zwyczajny Walny Zjazd.
 • Współpracuje z Komisją Rewizyjną i z zewnętrznymi kontrolerami finansowymi

Par. 4. Sekretarz

 • Prowadzi protokoły z zebrań Zarządu i Walnych Zjazdów
 • Prowadzi bieżącą korespondencję Fundacji
 • Prowadzi archiwum Fundacji
 • Sporządza sprawozdanie  z działalności Fundacji
 • Z upoważnienia Przewodniczącego podpisuje pisma wychodzące
 • Prowadzi działalność informacyjną
 • Sekretarze mają taki sam zakres odpowiedzialności, która zależy od języka , w którym są prowadzone zebrania.

Par.5. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany

 • Do uczestniczenia w zebraniach Zarządu
 • Do czynnego udziału w organizowanych akcjach Fundacji

Art. 5. KOMISJA REWIZYJNA

Par.1. Komisja Rewizyjna

 • Kontroluje działalność Zarządu pod kątem zgodności z zasadami Statutu
 • Kontroluje działalność finansową
 • Przedstawia sprawozdanie na Walnym Zebraniu
 • Stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za zebraniu wyborczym Walnego Zjazdu

Par. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków spoza Zarządu, którzy na pierwszym zebraniu po wyborach wybierają Przewodniczacego (nie później niż w 2 tygodnie). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wybrany przez niego członek, ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach Zarządu bez prawa głosowania.

ROZDZIAŁ IV. KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY

Art. 1. Przy typowaniu ośrodków i ustalaniu wysokości pomocy Fundacja kieruje się następujacymi kryteriami I prioryteriami:

Par.1. Wiarygodność ośrodka jest ustalana w oparciu o następujace czynniki:

 • Osoba prowadząca ośrodek
 • Potwierdzenie i rozliczanie pomocy
 • Informacje z wizji lokalnych

Par. 2. Kategorie potrzebujacych objętych opieką są nastepujące:

 • Sieroty
 • Bezdomni
 • Rodziny wielodzietne bez stałych dochodów
 • Dzieci z rodzin marginesu społecznego
 • Samotne matki lub ojcowie z dzieckiem
 • Starcy
 • Dzieci upośledzone w schroniskach
 • Nieuleczalnie chorzy
 • Więźniowie
 • Inwalidzi bez rodzin, w ciężkich warunkach materialnych
 • Inni

Par. 3. Charakter pomocy:

 • Schronisko z wyżywieniem
 • Wyżywienie
 • Stała pomoc materialna (odzież, paczki, itp)
 • Pomoc doraźna

Par.4. Liczba osób objęta pomocą

Par. 5. Plany rozwojowe, inne potrzeby

Art. 2. Zarząd może przyznawać pomoc indywidualną w ramach akcji sponsorowania rodzin.

Par. 1. Akcja sponsorowania rodzin jest formą pomocy indywidualnej kierowanej do rodziny lub osoby wytypowanej przez agenta w Polsce. Ofiarodawcy zobowiązują się do udzielania regularnej pomocy wybranym przez nich podopiecznym.

Par. 2. Przy rozpatrywaniu stałej pomocy indywidualnej Zarząd powinien uwzględnić

 • Informacje uzyskane od agenta
 • Rekomendację wiarygodnej organizacji miejscowej (parafia, szkoła, szpital.)

Art. 3. Zarząd Fundacji dokonuje okresowo kwalifikacji ośrodków oraz osób objętych pomocą. Udzielana przez Fundację pomoc winna być proporcjonalna do kwalifikacji.

Art. 4. W przypadku donacji ze specjalnym przeznaczeniem, ofiarodawca powinien przedstawić pisemnie kategorię potrzebujących lub miasto , a Zarząd ustali ośrodek(i) zgodnie z zasadami Statutu.

ROZDZIAŁ V. FINANSE FUNDACJI

Art. 1. Zasady gospodarowania funduszami

Par.1. Fundusze pochodzace z donacji przekazywane są bezpośrednoi na pomoc Polsce po odtrąceniu kosztów administracyjnych (patrz definicje)

Par. 2. Fundusze wypracowane jako zysk organizowanych przez Fundację akcji dochodowych dzielone są według nastepujacego schematu:

 • 50% przeznaczone jest na pomoc Polsce
 • 40% przekazywane jest na fundusz dyspozycyjny Fundacji
 • 10% wpłacane jest na fundusz akumulacyjny Fundacji

Par. 3. Donacje lub spadki ze specjalnym przeznaczeniem wykorzystywane są zgodnie z życzeniem ofiarodawcy o ile nie stoi to w sprzeczności ze Statutem Fundacji

Par.4. Fundusze otrzymywane ze spadków lub dóbr materialnych przekazanych na cele Fundacji, nie wymienione w Art. 1. , Par.1. i Art. 1., Par. 3. zasilają fundusz akumulacyjny.

Par. 5. Fundusz akumulacyjny (patrz definicja) stanowi majątek stały Fundacji. O jego wykorzystaniu decyduje Walne Zebranie I przeznaczany być powinien na finansowanie potrzeb specjalnych w Polsce (innych niż regularna pomoc)

Par. 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje inwestycyjne dotyczace funduszu akumulacyjnego, biorąc pod uwagę opinie ekspertów.

Par. 7. Odsetki z funduszu dypozycyjnego zasilają ten fundusz.

Par. 8. Zarząd może podjąć decyzję o wykorzystaniu odsetek, kierujac sie zasadą, że pobrana kwota nie może przekroczyć 50% realnego zysku z inwestycji w skali rocznej.

Art. 2. Struktura dochodów i wydatków

Par. 1. Dochody Fundacji pochodzą z następujących zbiórek:

 • donacje otrzymywane w czasie cyklicznych zbiórek
 • donacje otrzymywane w ramach sponsorstwa rodzin
 • spadki, donacje specjalne, itp.
 • donacje ze specjalnym przeznaczeniem
 • zyski z akcji dochodowych
 • odsetki i dywidendy

Par. 2. Wydatki Fundacji zwiazane są z następujacymi grupami kosztów

 • Pomoc dla Polski
 • Koszty administracyjne
 • Koszty organizacyjne
 • Finansowanie akcji dochodowych

Art. 3. Definicje

Par. 1. Donacje ze zbiórek są to wszystkie kwoty pieniężne otrzymywane od znanych lub anonimowych ofiarodawców w czasie cyklicznych zbiórek

Par. 2. Donacje otrzymywane w ramach ‘sponsorstwa rodzin’ są przeznaczone na pomoc dla sponsorowanych rodzin

Par. 3. Donacje ze specjalnym przeznaczeniem są to donacje z określonym przez ofiarodawcę przeznaczeniem (np. wybrany osrodek w Polsce, specyficzna akcja dochodowa, itp.) . Donacje te wykorzystywane są zgodnie z życzeniem ofiarodawcy, o ile ich wykorzystanie nie jest sprzeczne z celami i zasadami działania Fundacji.

Par. 4. Spadki, donacje specjalne obejmują wszelkie dobra materialne zapisane na rzecz Fundacji w testamentach lub donacje materialne od osób prywatnych lub instytucji nie zdefiniowane w P.3.1, 3.2 I 3.3

Par. 5. Zyski z akcji dochodowych są to dochody netto uzyskiwane z akcji dochodowych po ich całkowitym rozliczeniu.

Par. 6. Pomoc dla Polski obejmuje fundusze przesyłane do ośrodków charytatywnych lub osób objętych stałą opieką Fundacji oraz doraźną pomoc wysyłania do innych osrodków lub osób (patrz – zasady pomocy)

Par. 7. Koszty administracyjne są to koszty związane ze zbiórką i przesyłaniem do Polski donacji oraz koszty niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Fundacji.

Par. 8. Koszty organizacyjne są to koszty związane z prowadzeniem działalności informacyjnej oraz organizacją akcji dochodowych.

Par. 9. Fundusz dyspozycyjny tworzony jest z zysków akcji dochodowych.

Par. 10. Fundusz akumulacyjny tworzony jest ze :

 • Spadków i donacji specjalnych
 • Donacji ze specjalnym przeznaczeniem
 • Części dochodów z każdej akcji
 • Odsetek i dywident

ROZDZIAŁ VI ORDYNACJA WYBORCZA

Par. 1. Zarząd Fundacji powołuje trzyosobową Komisję Wyborczą minimum 3 miesiące przed Walnym zebraniem Wyborczym (lata nieparzyste). Za pracę Komisji Wyborczej odpowiedzialny jest były przewodniczący

Par. 2. Zadaniem Komisji Wyborczej jest ustalenie kandydatur do Zarządu: przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz członków Zarządu . Lista wyborcza , sporządzona po uzyskaniu wstępnej zgody kandydatów, zaliczana jest do zawiadomienia o Walnym Zebraniu , które rozsyłane jest do wszystkich członków minimum 4 tygodnie przed Walnym Zebraniem.

Par. 3. Walne Zebranie może zgłosić dodatkowe kandydatury z sali.

Par. 4. Zarząd Fundacji wybierany jest w tajnym głosowaniu nadzorowanym przez wybraną uprzednio Komisje Skrutacyjną.

Par. 5. Te same zasady obowiazują przy wyborach 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej zgłaszani są z sali w czasie Walnego Zebrania.

Par. 6. Pierwsze zebranie nowego Zarządu Fundacji powinno nastapić nie później niż 2 tygodnie po Walnym Zebraniu. W czasie tego zebrania ustala się role pozostałych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja może zostać rozwiązana tylko decyzją Walnego Zebrania przy 75% głosów.

Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zobowiązuje się do likwidacji majątku Fundacji i przekazania potrzebującym w Polsce – zgodnie ze Statutem.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *